Safety & Security

Get help

Get help

Police : 110

Ambulance : 120

Fire safety: 119

Apartment Management Center(for ZJU-ISM): 0579-89925180

Information Center:

Jiang Youbin: jiangyoubin@zju.edu.cn

International Student Office:

Zhu Guoqiang: zhuguoqiang@zju.edu.cn

Fu Shuhan: cpufsh@qq.com